Cielętniki

W 1861 r. aresztowano proboszcza parafii Cielętniki ks. Józefa Kostę w reakcji na kazanie wygłoszone przez niego podczas odpustu w Kłomnicach. Skazano go na zesłanie na Syberię, jednak dość szybko został zwolniony na mocy amnestii.

Kosta Józef (1821-1885), administrator parafii Cielętniki. Aresztowany 27 XI 1861 r. za podburzające kazanie wygłoszone w czasie odpustu w Kłomnicach. Z rozporządzenia dowódcy 2. batalionu witebskiego pułku piechoty wysłany do cytadeli warszawskiej. Decyzją z 9 I 1862 r. skazany na zesłanie do gub. ołonieckiej. Ułaskawiony na mocy manifestu cesarskiego ogłoszonego 8 VIII 1862 r. z okazji imienin cesarzowej Marii Aleksandrowny i chrztu księcia Wacława Konstantynowicza. Powrócił do kraju z prawem objęcia dawnego stanowiska.

Właściciel majątku w Cielętnikach Józef Kołaczkowski był członkiem Towarzystwa Rolniczego i jednym z działaczy tzw. „młodej szlachty” – radykalnego odłamu „białych”, który w 1861 r. wziął udział w spotkaniu w Żytnie, gdzie zawiązano konfederację mającą na celu tworzenie struktur powstańczych „białych” (patrz więcej: Żytno). Za udział w powstaniu styczniowym Kołaczkowscy mieli być zmuszeni do opuszczenia majątku w Cielętnikach.

Powstańcy związani z Cielętnikami

Bielecki (Bielicki) Adam, s. Piotra i Brygidy, poch. z Cielętnik, włościanin, ur. prawdopodobnie w grudniu 1836 r. (akt chrztu nr 18 z 22 XII 1836, Cielętniki). Ogrodnik w majątku Józefa Kołaczkowskiego. Służył w oddziale Taczanowskiego, walczył pod Kruszyną (29 VIII 1863). Wzięty do niewoli 20 I 1864 r. we wsi Chełm w pow. olkuskim. Wysłany do Pskowa, następnie sądzony we Włodzimierzu, skazany na 5 lat pobytu w rocie aresztanckiej w Tule.

Kemp (raczej: Knap) Marcin, s. Jacentego, ur. ok. 1843 r., włościanin, poch. z Cielętnik. Aresztowany za przynależność do oddziałów powstańczych, sądzony we Włodzimierzu, skazany na 2 lata w charkowskiej rocie aresztanckiej.

Wójcikowski Walenty, kowal, miał uczestniczyć w powstaniu styczniowym, szlak bojowy nieznany, zm. 5 VI 1931 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach (W. Błaszczyk, 150 rocznica Powstania Styczniowego, „Nowiny z Gminy” 2013, nr 2, s. 2).

 

 

 

 

 

 

 

Grób Walentego i Marianny Wójcikowskich (fot. https://www.ecmentarze.pl/parafia/cieletniki/grave/detail/1930566)