Kietlin

21 stycznia 1863 r. w Kietlinie został schwytany przez miejscowych chłopów udający się na punkt zborny oddział konspiratorów z rejonu Maluszyna i Koniecpola dowodzony przez Tomasza Krysińskiego. Skład tej grupy nie był typowy, bo przeważali w niej szlachetnie urodzeni. Jednak kilku, ze względu na wykonywaną pracę (aptekarz, kasjer) lub zamieszkanie w mieście, bliżej było do stanu mieszczańskiego niż szlacheckiego. Trzech starszych konspiratorów zdążyło już założyć własne rodziny. Wszyscy mieli dobrą sytuację materialną, z pewnością lepszą niż przeciętni mieszczanie, nie mówiąc już o warstwie chłopskiej. A przedstawiciela chłopów w oddziale nie było żadnego. Wydaje się to potwierdzać, że nie czynnik ekonomiczny był główną przyczyną przystąpienia do walki, a motywy patriotyczne. Zarówno pojmanie powstańców przez chłopów, jak i ich zupełny brak w oddziale, świadczy o zupełnej porażce agitacyjnej wśród włościan. Skład oddziału w pewien sposób tłumaczy też, dlaczego doszło do pojmania. Żaden z powstańców nie miał przeszkolenia wojskowego, ani wystarczającego obycia z bronią. Jedynie dowódca, który był leśniczym, mógł w tej kwestii mieć większe doświadczenie. Jednak jest zasadniczą różnicą strzelać do zwierzyny a do ludzi (nawet wrogów). Nie wiadomo też, czy wszyscy byli uzbrojeni, a jeśli nawet, to przecież wyruszyli walczyć z Rosjanami i z pewnością nie byli gotowi na strzelanie do swoich.

W skład pechowego oddziału wchodzili:

Bajankiewicz (Bajenkiewicz, Bojankiewicz) Mikołaj Jan, s. Stanisława, ur. w 1845 r. we wsi Granice (patrz więcej: Chełmo).

Gintowt Michał Prosper, s. Prospera i Katarzyny z d. Ostarzewskiej, ur. 9 IX 1841 r. w Krzcięcicach, szlachcic (akt. ur. 74/1841, Krzcięcice). Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie skazany na karę śmierci. Decyzją Naczelnika Królestwa pozbawiony szlachectwa oraz skierowany do wojska w oddalone korpusy cesarstwa, 3 V 1863 r. wcielony do armii.

Krysiński Tomasz (1834-1908), szlachcic, leśniczy w dobrach Augusta Ostrowskiego w Maluszynie (patrz więcej: Gidle).

Makaj Władysław Karol, s. Antoniego, ur. w 1829 r., szlachcic (patrz więcej: Koniecpol).

Szyndler Jan Wilhelm, s. Jana, ur. w 1836 r., szlachcic (patrz więcej: Koniecpol).

Zaborski Bolesław Juliusz, s. Andrzeja (wójta gminy Krasna) i Ksymeny z Prackich, ur. 9 II 1845 r. we wsi Krasna, ziemianin (akt ur. 42/1845, Mniów). Prawdopodobnie spokrewniony z Tomaszem Krysińskim. Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie skazany na karę śmierci. Decyzją Naczelnika Królestwa pozbawiony szlachectwa i skierowany do wojska w oddalone korpusy cesarstwa, wcielony do armii 3 V 1863 r.

Zagwożdżan (Zagwożdżanin) Jakub Ignacy, s. Józefa i Brygidy z Ostalów, ur. 25 VI 1839 r. w Stężycy w pow. łukowskim (dziś: ryckim) gub. lubelskiej, mieszczanin. Przed powstaniem nauczyciel szkoły elementarnej w Kurzelowie (wcześniej  we wsi Rudniki w gm. Włodowice), w 1860 r. ożenił się z Natalią Antoniną Żurkowską poch. ze Szczekocin (akt małż. 21/1860 wraz z załącznikami, Szczekociny). Miał syna Ludwika (akt ur. 90/1862, Kurzelów). Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie skazany na karę śmierci. Decyzją Naczelnika Królestwa skierowany do wojska w oddalone korpusy cesarstwa, wcielony do armii 3 V 1863 r.